CONCESSIÓ D'OCUOPACIÓ TEMPORAL DE L'ESPAI PÚBLIC NÚM. 3 PER EXPLOTACIÓ DE JOSC INFANTILS DE LA PLATJA DE MURO DE 2017,20'18 i 2019
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
5 de maig de 2017
Arxius adjunts:
Anunci licitació BOIB núm. 54 de 6 de maig de 2017 Concessió Ocupació Temporal Espai públic núm. 3 per Jocs Infantils Platja Muro 2017,2018 i 2019 (155 KB)
Data publicació a la web: 8 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 65e750a6245b783c6d0c9ec43d8f242913983c3e
Plec de precripcions tècniques (39 KB)
Data publicació a la web: 5 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: a9855ac122ca6645848917b8ce9053a601565e4c
Plec de clàusules administratives (88 KB)
Data publicació a la web: 5 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: acf45d8bb3dd5c080d8ff70c278f61a92009314a
Plànol ubicació espai públic (661 KB)
Data publicació a la web: 5 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 1004687112cdb0e986012683fd455f578b3aa3f0
  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036