Entrada general al Registre de Factures Electròniques


Accès al Registre General d’ Entrada de Factures Electròniques-FACe


https://face.gob.es/es/


Important: Per a la major agilitat en la conformitat de les factures electròniques rebudes s'avisa que, per no ser denegada, la descripció ha de ser clara en el contingut, lloc i detall del departament que va encarregar el servei o suministrament que es factura. Així com, la importància de adjuntar tant el pressupost aprovat com els albarans o qualsevol altre document necessari per a una tramitació eficaç.
 

Codis DIR3 Ajuntament de Muro


Oficina Contable: L01070393
Órgano Gestor: L01070393
Unidad Tramitadora: L01070393


Normativa


- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público (BOE 311 de 28/12/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/28/pdfs/BOE-A-2013-13722.pdf


- Resolució de 25 de juny de 2014, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, per la qual s’estableixen les condicions d’ús de la plataforma FACe-Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat (BOE 157 de 28/06/2014)
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6787.pdf

- Resolució de 10 d’octubre de 2014, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques i de la Secretaria s’Estat de Pressuposts i Despeses, per la que s’estableixen les condicions tècniques normalitzades del punt general d’entrada de factures electròniques (BOE 255 de 21/10/2014)
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10660.pdf


- FAQs Llei 25/2013, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre contable de factures en el Sector Públic

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/FAQ%20e_factura.pdf

- Portal de facturae
http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx


- Programa para crear factura electrónica:
https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/fichero/b2f0659ef7ecd118d7bb3f2b870278179ebf6b94


Documents d'interès


Como generar la clave PEM


Manual para crear facturas i nova versió facturae 3.1.1.

  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036