Comunicat Ajuntament de Muro
L'Ajuntament de Muro recorrerà davant els tribunals l'acord adoptat per l'Ajuntament de Santa Margalida el 30 de novembre de 2017, pel qual aquest decideix resoldre unilateralment el conveni subscrit amb l'Institut Balear de Sanejament (IBASAN, actualment ABAQUA), en data de 27 de desembre de 2005, per a la construcció de la depuradora de Can Picafort.
Cal recordar que les aigües residuals de Can Picafort es vénen tractant a l'EDAR existent en la Platja de Muro des de 1990 i que ja l'any 2000 es va posar de manifest que la capacitat d'aquesta EDAR estava àmpliament sobrepassada, arribant a la mateixa, en temporada alta, bastant més cabal del que podia tractar de forma adequada, el que donava lloc a freqüents situacions crítiques i greus deficiències en el seu funcionament, situació que no ha fet més que agreujar-se al llarg del temps.Cal recordar, així mateix, que en data de 13 de març de 2001 es va signar un conveni de col·laboració entre IBASAN, l'Ajuntament de Muro i l'Ajuntament de Santa Margalida, per tallar aquest problema, sent l'objecte fonamental d'aquest conveni la construcció de una nova EDAR al terme municipal de Santa Margalida, que rebés i tractés les aigües residuals de Can Picafort, permetent així alliberar d'aquestes aigües a l'EDAR de la Platja de Muro, amb el que quedaria garantit un tractament adequat de les aigües dels dos municipis.Recordar també que aquest conveni de març de 2001 va ser substituït per dos nous convenis, entre IBASAN i Ajuntament de Muro, d'una banda, en data de 5 d'abril de 2005, i entre IBASAN i Ajuntament de Santa Margalida, d'una altra, en data de 27 de desembre de 2005, sent l'objecte de dos convenis de 2005 el mateix que el subscrit entre les tres entitats el 2001, és a dir, la construcció d'una nova EDAR al terme municipal de Santa Margalida, que rebi i tracti les aigües residuals de Can Picafort.Resulta inqüestionable que els dos convenis subscrits per l'IBASAN a 2005 estan profundament relacionats, tant per raó del seu origen com per la seva finalitat, per la qual cosa l'Ajuntament de Muro està perfectament legitimat per impugnar l'acord de l'Ajuntament de Santa Margalida de 30 de novembre de 2017.Finalment cal assenyalar que, després d'un llarg procés tècnic i administratiu, que dura ja 12 anys, la Secretària d'Estat de Medi Ambient, mitjançant resolució de 23 de juny de 2017, ha formulat declaració d'impacte ambiental favorable del projecte de "Nova estació depuradora d'aigües residuals, col·lectors i sistema d'abocament de Can Picafort, terme municipal de Santa Margalida".L'execució d'aquest projecte garanteix el menor impacte ambiental global i la correcta resolució del tractament i abocament de les aigües residuals en el conjunt de les dues àrees urbanes: Platja de Muro i Can Picafort, considerant que la seva execució s'ha d'emprendre sense més dilacions.
Bookmark and Share
  • © 2016 Ajuntament de Muro. Reservats tots els drets.
  • Adreça: Plaça Comte d'Empúries, 1 07440 Muro
  • CIF: P0703900A
  • Telèfon: 971860036